04May 2018
จัดอบรมพนักงาน หัวข้อ องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization หรือ LO) และ การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานตามระบบตัวชี้วัด

ทางสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ได้มีการจัดอบรมพนักงานทุกฝ่ายเมื่อ วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2558  จำนวน 2 วัน  ในหัวข้อเรื่อง "องค์การแห่งความรู้ และ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามระบบตัวชี้วัด" 
โดยมีนักวิทยากร นายจรัล ศิรินวัฒน์ นายโสภาค เจริญสุข และ นายธีระ ตั้งศิริกุลพร  วัตถุประสงค์ ในการอบรมครั้งนี้เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงานและเป็นจุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานร่วมกันในองค์กร และยังช่วยส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าแก่พนักงานเอง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาตนเองและทีมงานในด้านต่างๆและยังช่วยพัฒนาองค์กรพร้อมก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

 

Tag คำค้นหา