04May 2018
สัมมนา เรื่อง สรุปบทเรียนการใช้สินเชื่อของ อปท. และเทคนิคการบริหารจัดการขยะแนวใหม่

การสัมมนา

เรื่อง  สรุปบทเรียนการใช้สินเชื่อของ อปท. และเทคนิคการบริหารจัดการขยะแนวใหม่

วันที่  20 พฤศจิกายน 2558

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพฯ


หลักการและเหตุผล

            เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ อปท. บรรลุเป้าหมาย  ดังกล่าว สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค(สพม.) จึงจัดให้มีการสัมมนา เรื่อง สรุปบทเรียนการ้สินเชื่อของ อปท. และเทคนิคการบริหารจัดการขยะแนวใหม่  ที่ได้กู้เงินกับ สพม. และได้ครบสัญญากู้เงินแล้วหรือกำลังจะหมดสัญญา  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลรวมทั้ง  และเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหาร  อปท.


วัตถุประสงค์

          1. เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และความต้องการสินเชื่อที่เหมาะสมกับ อปท.
          2. เพื่อส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจเทคนิคการบริหารจัดการขยะแนวใหม่ที่ประหยัด ปลอดภัย
              และรักษาสภาพแวดล้อม


       เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  2558

               สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  ธนาคารออมสิน  ได้จัดสัมมนา  เรื่อง สรุปบทเรียนการใช้สินเชื่อของ อปท. และเทคนิคการบริหารจัดการยะแนวใหม่  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  โดย นายอานุภาพ  แจ้งยุบล  กรรมการผู้จัดการ สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค กล่าวเปิดงาน  และในสัมมนาครั้งนี้ได้มี อปท. เข้าร่วม ทั้งหมด  12 อปท. เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และ ความต้องการสินเชื่อที่เหมาะสมกับ อปท. อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจเทคนิคการบริหารจัดการขยะแนวใหม่ที่ประหยัดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมในการนี้ สพม. ได้เชิญวิทยากรพิเศษ นายประจวบ  วิสิฎฐิตานนท์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท 11 แมเนจเม้นท์  จำกัด บรรยายในหัวข้อ " เทคนิคการบริหารจัดการขยะแนวใหม่ (ขนาดเล็ก) " และ ดร.มนู รัฐธาดา  บรรยายในหัวข้อ " เทคนิคการบริหารจัดการขยะแนวใหม่ (ขนาดกลาง) "

 

Tag คำค้นหา