04May 2018
แจ้งการปรับลดดอกเบี้ยอัตราพิเศษ แก่ อปท. ในปี 2559

กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (กพม.) เป็นกองทุนที่จัดตั้งโดยกระทรวงการคลัง
และมอบหมายให้ธนาคารออมสินบริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่ อปท.
นำไปพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

สืบเนื่องจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทำให้ อปท.
ต้องเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับบริการประชาชน
และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมในการแก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติต่างๆ
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงาน การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น
และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (สพม.) จึงได้มีการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
และเงื่อนไขการชำระคืนเป็นกรณีพิเศษ สำหรับปี 2559 คือ

1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.00 ต่อปี (ต่ำสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่น)
โดยไม่ต้องใช้เงินฝากค้ำประกัน

2. ผ่อนชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ ปีละ 1 ครั้ง (เพื่อความสะดวก และลดภาระงานของ อปท.)

พร้อมกันนี้ สพม. ยังคงดำเนินงานในการสนับสนุน อปท. ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากที่สุด
ภายใต้หลักการที่ยึดมั่นตลอดมา คือ

(1) ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง

(2) อำนวยความสะดวกรวดเร็ว

(3) ให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการ

(4) มีความโปร่งใสตรวจสอบได้

(5) ดำเนินงานโดยไม่หวังผลกำไร

สพม. ขอเรียนว่า ขณะนี้มีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ อปท. ทั่วประเทศ
และหวังว่าจะได้รับใช้ท่านในโอกาสพิเศษนี้
ทั้งนี้ สามารถ
ติดต่อได้ที่ส่วนสินเชื่อท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2248-2691-2 ต่อ 111 - 115

 

Tag คำค้นหา