04May 2018
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบริหารโครงการและจัดทำงบการเงิน” สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

       กกจ.สพม. และ ชกจ.สช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบริหารโครงการและจัดทำงบการเงิน”
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานสถานะหนี้คงค้าง
รวมทั้งการก่อหนี้และการบริหารหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

Tag คำค้นหา