04May 2018
กิจกรรม GSB Sports Day 2016 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559

        ร่วมกิจกรรม GSB Sports Day 2016 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559  นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในธนาคารออมสิน ประจำปี 2559 GSB Sports Day 2016 โดยมี นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ประธานคณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง ณ สนามฟุตบอลธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Tag คำค้นหา