04May 2018
เข้าร่วมประชุมประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
นายอานุภาพ  แจ้งยุบล กรรมการผู้จัดการ และ นายพัฒนา  ลำใย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสินเชื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
Tag คำค้นหา