04May 2018
สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.โพนสูง จ.อุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  เจ้าหน้าที่ส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 2 ได้เข้าพบ คุณสงวน แสงใส  ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนสูง จ.อุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร พร้อมทั้งอธิบายหลักเกณฑ์ เงื่อนไขกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเทศบาลต่อไป
Tag คำค้นหา