04May 2018
สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.คลองไผ่ จ.นครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  เจ้าหน้าที่ส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 2 ได้เข้าพบ คุณนิรุธ  งอสวน หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลคลองไผ่ จ.นครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร พร้อมทั้งอธิบายหลักเกณฑ์ เงื่อนไขกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเทศบาลต่อไป

Tag คำค้นหา