18Mar 2018
สพม. นำคณะผู้บริหาร ทต.บางหญ้าแพรก ศึกษาดูงานโครงการระบบคัดแยกขยะ ทต.บางแพ จ.ราชบุรี
นายธนะเศรษฐ์  แย้มชื่น หัวหน้าส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 3 นำคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร  เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการระบบคัดแยกขยะ  เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงคัดแยกและฝังกลบ เทศบาลตำบลบางแพ จังหวัดราชบุรี
Tag คำค้นหา