18Mar 2018
เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงราย
นางสุปราณี  ชัยเลิศ รักษาการหัวหน้าส่วนสินเชื่อท้องถิ่น เขต 1 และนายธีรทัย  ดาราเย็น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ 3 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2559 และได้รับเกียรติในการนำเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการในการกู้เงิน เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นฯ  เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จ.เชียงราย 
Tag คำค้นหา