18Mar 2018
เข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 59
เมื่อวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2559 ผู้บริหาร สพม. และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจำปี 2559  ครั้งที่ 59  ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
Tag คำค้นหา