18Mar 2018
เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินจังหวัดนราธิวาส

       นายธนะเศรษฐ์  แย้มชื่น หัวหน้าส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 3 และ นางสาวบุษบง  คงเกิด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินโครงการ  เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560    

Tag คำค้นหา