18Mar 2018
เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินจังหวัดพัทลุง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา13.30 น.  นายธนะเศรษฐ์  แย้มชื่น หัวหน้าส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 3 และ นางสาวบุษบง  คงเกิด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมโนรา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อนำเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนสินเชื่อของเทศบาลตำบลเขาเจียก  
Tag คำค้นหา