18Mar 2018
สพม. เข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส

    สพม. ได้เข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลต้นหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจ แก่เทศบาลจำนวน 16 แห่งในจังหวัดนราธิวาส ในการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

Tag คำค้นหา