09Nov 2018
สพม. เข้าศึกษาดูงานธาราบำบัด เทศบาลตำบลบ้านบึง
สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค นำโดย กรรมการผู้จัดการ ว่าที่ร้อยตรี เชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร  และเจ้าหน้าที่สินเชื่อท้องถิ่นเขต 1 เขต 2 และเขต 3 ได้เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการศูนย์ธาราบำบัดเพื่อสุขภาพ ณ เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมี นาย พิชชา ตรีวรรณกุล รองนายกเทศมนตรี นาย เนรมิตร์ ขาวชูศรี ประธานสภาเทศบาล และนาย สุรพล ทองบัณฑิต ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ถึงที่มาและประโยชน์ของโครงการแก่เจ้าหน้าที่ สพม. เพื่อนำเอาความรู้ไปประชาสัมพันธ์ให้กับเทศบาลอื่นๆ ต่อไป
Tag คำค้นหา