11Jun 2019
ร่วมประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สพม. ขอร่วมประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผ่าน Website และ Youtube Chanel โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติสนับสนุน หรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เกิดความละอายในการกระทำการทุจริต กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และมีการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นการขยายแนวร่วม หรือเครือข่ายการสร้างจิตสำนึกความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับประชาชนทั่วไป
(1) ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ ชุด โอกาส ความยาว 30 วินาที
https://www.youtube.com/watch?v=IRtKXTZxq7Y

(2) ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ ชุด สนับสนุน ความยาว 30 วินาที
https://www.youtube.com/watch?v=iC6jD2YUT-8

(3) ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ ชุด ยกย่อง ความยาว 30 วินาที
https://www.youtube.com/watch?v=5lhOvAAgEN0
Tag คำค้นหา