04May 2018
อบรมพนักงาน เรื่อง “การตลาดเชิงรุก : เทคนิค วิธีการ ครองใจลูกค้า” โดย วิทยาก...

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 สพม. จัดอบรมพนักงาน  เรื่อง “ การตลาดเชิงรุก : เทคนิค วิธีการ ครองใจลูกค้า ”...

ดูทั้งหมด »
04May 2018
สัมมนา เรื่อง สรุปบทเรียนการใช้สินเชื่อของ อปท. และเทคนิคการบริหารจัดการขยะแ...

การสัมมนา เรื่อง  สรุปบทเรียนการใช้สินเชื่อของ อปท. และเทคนิคการบริหารจัดการขยะแนวใหม่ วันที่...

ดูทั้งหมด »
04May 2018
ประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจำปี 2559 ระหว่างวั...

          การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 20 –...

ดูทั้งหมด »
04May 2018
สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 3/2558 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ จ.ภูเก็ต...

สพม. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 3/2558  ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 - 24...

ดูทั้งหมด »
04May 2018
ส.ท.ท.จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “จุดเปลี่ยนท้องถิ่นไทยกับการปฏิรปการปกครองส่...

ส.ท.ท.จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “ จุดเปลี่ยนท้องถิ่นไทยกับการปฏิรปการปกครองส่วนท้องถิ่น...

ดูทั้งหมด »
18Mar 2018
สพม. นำคณะผู้บริหาร ทต.บางหญ้าแพรก ศึกษาดูงานโครงการระบบคัดแยกขยะ ทต.บางแพ จ....

นายธนะเศรษฐ์  แย้มชื่น หัวหน้าส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 3 นำคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก...

ดูทั้งหมด »
18Mar 2018
เข้าร่วมประชุมเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559...

นายอานุภาพ  แจ้งยุบล กรรมการผู้จัดการ นายพัฒนา  ลำใย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสินเชื่อพัฒนาท้องถิ่น...

ดูทั้งหมด »
ทั้งหมด 16 | หน้า 2 ของ 2
1 2