16Mar 2017
เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินจังหวัดพัทลุง...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา13.30 น.  นายธนะเศรษฐ์  แย้มชื่น หัวหน้าส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 3 และ...

ดูทั้งหมด »
09Mar 2017
เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินจังหวัดนราธิวาส...

       นายธนะเศรษฐ์  แย้มชื่น หัวหน้าส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 3 และ นางสาวบุษบง  คงเกิด...

ดูทั้งหมด »
19Mar 2016
ร่วมลงนามสัญญากู้เงิน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้วหลังใหม...

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายปฏิญญพัฑฒ์  ดีสนั่น หัวหน้าส่วนพิธีการสินเชื่อและกฏหมาย เป็นผู้แทน สพม....

ดูทั้งหมด »
ทั้งหมด 4 | หน้า 1 ของ 1
1