ความเป็นมา

          สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคความเป็นมารัฐบาล โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2541 อนุมัติให้กระทรวงการคลังก่อตั้ง กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (Regional Urban development Fund) โดยใช้ชื่อย่อว่า กพม. (RUDF) ขึ้นภายใต้โครงการลงทุนเพื่อสังคม (Social Investment Fund - SIF) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ได้กู้ยืมไปพัฒนาท้องถิ่นและกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินจัดตั้งสำนักงานกองทุนเพื่อสังคมขึ้น โดยเป็นหน่วยงานอิสระสังกัดธนาคารออมสิน เพื่อเป็นหน่วยงานและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
          กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคเริ่มเปิดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 และเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามกรอบโครงการลงทุนเพื่อสังคมเมื่อปลายปี 2547 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถือได้ว่า กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้าไปมีส่วนช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเมืองในเชิงรุก โดยการริเริ่มจัดทำโครงการลงทุนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่ใช้สินเชื่อเป็นเครื่องมือ เพื่อให้ทันต่อความจำเป็นและความต้องการของท้องถิ่นด้วยตนเองจนเกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าถึงสินเชื่อภาคเอกชนได้ ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคตามกรอบโครงการลงทุนเพื่อสังคม กระทรวงการคลังในฐานะผู้ก่อตั้งกองทุนฯ ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบสินเชื่อท้องถิ่นในประเทศไทยจึงเห็นชอบให้ธนาคารออมสินจัดตั้ง สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค(Regional Urban development Fund Officeโดยใช้ชื่อย่อว่า สพม. หรือ RUDF Office ขึ้นแทนสำนักงานกองทุนเพื่อสังคมเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคและเป็นหน่วยงานสนับสนุนสินเชื่อตลอดจนเทคนิควิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป พร้อมทั้งให้ขยายขอบเขตการให้บริการจากเดิมที่เคยให้การสนับสนุนเฉพาะเทศบาล
    เป็นการให้บริการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง