คำนวณความสามารถในการก่อหนี้

 

อัตราดอกเบี้ย 6.00 %

ส่วนลด 3.00 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  3.00 %