วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์

วิสัยทัศน์ :
เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ :
 • 1. สนับสนุนและให้สินเชื่อแก่ อปท.
 • 2. ส่งเสริมการปฏิบัติการสินเชื่อ
 • 3. จัดระบบและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
 • 4. สร้างและเป็นพันธมิตรกับภาคีภาคประชาชนและภาคีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ :
 • 1. ให้สินเชื่อเชิงรุก
 • 2. พัฒนาระบบงานปฏิบัติการสินเชื่อ
 • 3. ค้นหา พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้
 • 4. พัฒนา/ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง ฯลฯ
 • 5. พัฒนา และจัดระบบฐานข้อมูล
 • 6. เสริม และสร้างภาพลักษณ์
 • 7. พัฒนาบุคลากร
 • 8. พัฒนา และปรับปรุงอาคารสถานที่
 • 9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน
 • 10. สร้างภาคีความร่วมมือ