หลักการและวัตถุประสงค์

หลักการ

  • 1. เสริมสร้างการกระจายความเจริญและอำนาจการบริหารจัดการไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
  • 2. เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการริเริ่มสร้างสรรค์  โครงการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงรุกที่อยู่บนความรับผิดชอบของท้องถิ่นเอง
  • 3. กระจายเงินทุนไปยังท้องถิ่นโดยใช้สินเชื่อเป็นเครื่องมือซึ่งจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้าถึงสินเชื่อของภาคเอกชนได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์

  • 1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางแผนการลงทุน  วางแผนการเงิน และการบริหารจัดการโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  • 2. เพื่อสนับสนุนทางเทคนิควิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเชิงรุก โดยให้สามารถริเริ่มโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในพื้นที่ของตนเองได้
  • 3. เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นให้ท้องถิ่นใช้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ