หลักการและวัตถุประสงค์

หลักการ

  • 1. เสริมสร้างการกระจายความเจริญและอำนาจการบริหารจัดการไปสู่ภูมิภาค
  • 2. เสริมสร้างให้ อปท. และชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการริเริ่มสร้างสรรค์โครงการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงรุกที่อยู่บนความรับผิดชอบท้องถิ่นเอง
  • 3. กระจายเงินทุนไปยังท้องถิ่นโดยใช้สินเชื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ อปท. สามารถเข้าถึงสินเชื่อของภาคเอกชนได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์

  • 1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของ อปท. ในการวางแผนการลงทุนการเงินและการบริหารจัดการโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  • 2. เพื่อสนับสนุนทางเทคนิควิชาการแก่ อปท. ในการพัฒนาเชิงรุกและสามารถริเริ่มโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย
  • 3. เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวให้แก่ อปท. ในการจัดทำโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาศักยภาพให้ท้องถิ่นใช้สินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด