• เทศพาณิชย์ 

  •  เช่น สถานธนานุบาล  ระบบประปา  ไฟฟ้า และอาคารที่พักอาศัย
    
 • การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมเมือง

  •  เช่น ระบบกำจัดขยะ ระบบกำจัดน้ำเสีย ถนน
    
 • การปรับปรุงการให้บริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

  •  เช่น อาคารสำนักงาน ตลาด สวนสาธารณะ สถานีขนส่ง อาคารอเนกประสงค์
    
 • การส่งเสริมการศึกษา

  •  เช่น โรงเรียน ห้องสมุด ศูนย์เยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    
 • อื่นๆ

  •  การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ เช่น จัดซื้อรถกำจัดขยะ รถดับเพลิง รถปฐมพยาบาล รวมทั้งโครงการ  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม