เงื่อนไขเงินกู้

(1) วงเงินกู้ และระยะเวลากู้ ตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย
(2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่
     ร้อยละ 3.00 ต่อปี
(3) การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ปีละ 1 ครั้ง