เงื่อนไขเงินกู้

1. วงเงินกู้                  ตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย
2. ระยะเวลากู้             สูงสุดไม่เกิน 10 ปี  
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้    ร้อยละ   3.00 ต่อปี
4. การชำระคืน           ชำระปีละ 1 ครั้ง
5. อัตราเบี้ยปรับ         กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ จะคิดเบี้ยปรับร้อยละ 1 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ผิดนัดไม่ชำระหนี้  (โดยมีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน)
6. การชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนด    จะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2.0 ของยอดเงินกู้คงเหลือ เฉพาะกรณีที่ อปท. กู้เงินรายใหม่ เพื่อชำระคืนหนี้เดิม (Refinance)