หลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการ

 

1. เป็นโครงการตามอำนาจ หรือ บทบาท ภารกิจของ อปท. และอยู่ในแผนพัฒนาฯ
2. ผ่านความเห็นชอบของสภา อปท. และได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
3. โครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนต้องผ่านความเห็นชอบจากเวทีประชาคม (Civic Forum)
4. มีความเป็นไปได้ทางการเงิน หรือ มีแหล่งรายได้อื่นที่นำจ่ายชำระคืนเงินกู้
5. ต้องแสดงแผนการโยกย้าย หากเป็นโครงการที่มีการย้ายที่อยู่อาศัย หรือ ที่ทำกินของประชาชน
6. ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และสอดคล้องกับแผนการใช้ที่ดิน (Land use plan) ของชุมชนเมืองนั้นๆ