ความเป็นมา

          รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2541 อนุมัติให้กระทรวงการคลังก่อตั้งกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (กพม.) หรือ Regional  Urban  Development  Fund (RUDF) ขึ้นภายใต้โครงการลงทุนเพื่อสังคม หรือ Social Investment Project (SIP) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กู้ยืมไปพัฒนาท้องถิ่น และกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินจัดตั้งสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม หรือ Social Fund Office (SOFO) ขึ้นโดยเป็นหน่วยงานอิสระ สังกัดธนาคารออมสิน เพื่อเป็นหน่วยงานและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2541 และเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามกรอบโครงการลงทุนเพื่อสังคม (SIP) เมื่อปลายปี 2547 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถือได้ว่ากองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้าไปมีส่วนช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเมืองในเชิงรุก โดยการริเริ่มจัดทำโครงการลงทุนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ใช้สินเชื่อเป็นเครื่องมือ เพื่อให้ทันต่อความจำเป็นและความต้องการของท้องถิ่นด้วยตนเอง จนเกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าถึงสินเชื่อภาคเอกชนได้
ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน ตามกรอบโครงการลงทุนเพื่อสังคม  กระทรวงการคลังในฐานะผู้ก่อตั้งกองทุนฯ ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบสินเชื่อท้องถิ่นในประเทศไทย จึงเห็นชอบให้ธนาคารออมสินจัดตั้งสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (สพม.) หรือ Regional Urban Development Fund Office (RUDF Office) ขึ้นแทน สำนักงานกองทุนเพื่อสังคมที่ปิดตัวลง เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค และดำเนินบทบาทในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านสินเชื่อและเทคนิควิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป โดยให้ขยายบทบาทเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ให้การสนับสนุนเฉพาะเทศบาลเป็นการให้บริการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง