สินเชื่อเพื่อเมืองน่าอยู่
ปรับปรุงใหม่ล่าสุด เพื่อรองรับปีแห่งการลงทุน 2559 และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ


ประเภทโครงการที่อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุน

1. โครงการเทศพาณิชย์  เช่น  สถานธนานุบาล  ระบบประปา  โรงแรมและอาคารที่พักอาศัย
2. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเมือง  เช่น  ระบบกำจัดขยะ ระบบกำจัดน้ำเสีย  ถนน
3. โครงการปรับปรุงการให้บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เช่น  อาคารสำนักงาน ตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ ท่าเทียบเรือ ตลาดสินค้าชุมชน  สวนสาธารณะ  การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์  สถานีขนส่ง
4. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม   เช่น   การอนุรักษ์อาคารเก่า   การจัดสร้างหอศิลปวัฒนธรรม
5. โครงการส่งเสริมการศึกษา  เช่น  โรงเรียน  ห้องสมุด  ศูนย์เยาวชน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. โครงการอื่นๆ  ยกเว้น  โครงการกองทุนหมุนเวียนต่างๆหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการ

1. โครงการทุกประเภทตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นโครงการ กองทุนหมุนเวียนต่างๆ
2. เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลการกู้เงินให้แก่ประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้กู้เงิน
4. โครงการที่สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้กู้เงิน
5. โครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม ต้องได้รับการศึกษาผลกระทบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเปิดเผยต่อสาธารณชน และต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. โครงการที่มีความเป็นไปได้ทางการเงิน  หรือมีแหล่งรายได้อื่นที่นำจ่ายชำระคืนเงินกู้
 
เงื่อนไขเงินกู้
 
1. วงเงินกู้                 ตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย
2. ระยะเวลากู้             สูงสุดไม่เกิน 10 ปี  
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้    ร้อยละ   3.00 ต่อปี
4. การชำระคืน           ชำระปีละ 1 ครั้ง
5. อัตราเบี้ยปรับ      กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ จะคิดเบี้ยปรับร้อยละ 1 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ผิดนัดไม่ชำระหนี้ (โดยมีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน)
6. การชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนด จะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2.0 ของยอดเงินกู้คงเหลือ เฉพาะกรณีที่ อปท. กู้เงินรายใหม่ เพื่อชำระคืนหนี้เดิม (Refinance)