สินเชื่อเพื่อเมืองน่าอยู่
ปรับปรุงใหม่ล่าสุด เพื่อรองรับปีแห่งการลงทุน 2559 และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ

โครงการที่ให้การสนับสนุน
1. เทศพาณิชย์
     เช่น สถานธนานุบาล ระบบประปา ไฟฟ้า และอาคารที่พักอาศัย
2. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมเมือง
     เช่น ระบบกำจัดขยะ ระบบกำจัดน้ำเสีย ถนน
3. การปรับปรุงการให้บริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
     เช่น อาคารสำนักงาน ตลาด สวนสาธารณะ สถานีขนส่ง อาคารอเนกประสงค์
4. ส่งเสริมการศึกษา 
     เช่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. อื่นๆ การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ เช่น จัดซื้อรถกำจัดขยะ รถดับเพลิง
     รถปฐมพยาบาล รวมทั้งโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

หลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการ
1. เป็นโครงการตามอำนาจ หรือ บทบาท ภารกิจของ อปท. และอยู่ในแผนพัฒนาฯ
2. ผ่านความเห็นชอบของสภา อปท. และได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
3. โครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนต้องผ่านความเห็นชอบจากเวทีประชาคม (Civic Forum)
4. 
มีความเป็นไปได้ทางการเงิน หรือ มีแหล่งรายได้อื่นที่นำจ่ายชำระคืนเงินกู้
5. ต้องแสดงแผนการโยกย้าย หากเป็นโครงการที่มีการย้ายที่อยู่อาศัย หรือ ที่ทำกินของประชาชน
6. ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และสอดคล้องกับแผนการใช้ที่ดิน (Land use plan) ของชุมชนเมืองนั้นๆ

เงื่อนไขเงินกู้
1. วงเงินกู้ และระยะเวลากู้ ตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย
2. อัตราดอกเบี้ย
    อัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ ร้อยละ 3.00 ต่อปี
3. การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ปีละ 1 ครั้ง